технология

Значението на комуникацията, измерено чрез ИКТ в днешното общество, е огромно, тъй като засяга сектори като образование или връзки. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са онези инструменти, необходими за обработката на информация, по-специално използването на компютри, комуникационни устройства и софтуерни приложения за преобразуване, съхраняване, защита, обработка, предаване и извличане на информация от всякакви място и по всяко време. Трансцендентността на ИКТ не може да бъде ограничена поради динамичния характер на понятията, методите и приложенията, които обхваща, които оста

Прочети Повече

Опростените технологични обекти могат да спомогнат за улесняване на широк кръг от ежедневни задачи - от най-простите до най-сложните. Технологията не се отнася само до съвременните компютърни, телефонни или интернет пространства, тъй като тя винаги е била използвана за подобряване на качеството на живот, внедряване на по-добри решения от ден на ден, за улесняване на работата и дейностите ни. След това ще знаем някои обекти, които използват проста технология и се използват непрекъснато: 1- Ципа Тази система за затваряне премина от мода към най-различни области и най-невероятни дейности. Той не с

Прочети Повече

Значението на микроскопа за науката се намира в това, че от шестнадесети век е било възможно да се постигне много повече напредък в науките като биология, химия или медицина. Микроскопът се стреми да изследва живи проби и продължава растежа си с развитието на техническия напредък в интравиталната микроскопия, като

Прочети Повече

Видовете хардуер, който включва основна компютърна система, са: монитор, дънна платка, захранващ блок, клавиатура и мишка. Той е известен като хардуер за всички електронни или електромеханични компоненти, от които е изграден компютър. Чрез екрана, клавиатурата и мишката можем да взаимодействаме с компютъра. В този смисъл ние предоставяме информация на машината и наблюдаваме резултатите от изчислителния процес през екрана. Р

Прочети Повече

Комплексните машини могат да бъдат малки като механични часовници или големи като строителни кранове. Те са резултат от комбинация от две или повече прости машини За да бъде по-ясно, една композитна машина е механично устройство, образувано от набор от прости машини, свързани последователно, така че получената сила от една осигурява силата, приложена към следващата. Една от най-простите и най-стари композитни машини е количката. Класическата количка се състои от два лоста. От една страна дръжките й, които дават механично предимство при вдигането на товара. От друга страна, от колелото, което пр

Прочети Повече

Технологичните области са направили всички работещи компании да изпълняват задачите си по-бързо и по-бързо, по-продуктивно и по-интелигентно. Постигането на тази цел е нищо повече от организация на различни технологични техники за постигане на обща цел. Тези технологични области насърчават съвместното поведение, като в крайна сметка променят начина, по който организациите превръщат знанието в действие. Тези платформи за сътрудничество не само помагат на вашите

Прочети Повече

Технологията се отнася до цялата глобална човешка дейност, свързана с технологията, съчетана с научния метод. Откриваме го от ранното развитие на основните технологии за лов и селско стопанство или добитък до достигане на атомни приложения, биотехнологии, роботика и компютърни науки. В някои философски изследвания на науката и технологията се среща алтернативна и по-тясна употреба на науката. В този случай технонауката се отнася конкретно до технологичния и социален контекст на науката, признавайки, че научните знани

Прочети Повече

Твърдият диск е и служи като хардуерно устройство с енергонезависима памет, което постоянно съхранява данни в компютър. Твърдият диск се състои от едно или повече ястия, в които данните се записват с магнитна глава, всички вътре в запечатан корпус. Вътрешните твърди дискове се намират в отделен отсек и са свързани към дънната платка посредством кабели ATA, SCSI или SATA, които се захранват от връзка към източника. Твърдият твърд диск се състои от с

Прочети Повече

Предимствата и недостатъците на ИКТ може да не са непосредствено очевидни с толкова често срещаните в обществото електронни устройства. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са огромно поле, което обхваща практически всички технологии, които могат да съхраняват, получават или предават сигнали по електронен път. TICS е общ израз за различни компютърни, информационни и комуникационни устройства, приложения, мрежи и услуги. Както физическите лица, така и предприятията използват информационни и комуникационни технологии, за да получат това, от което се нуждаят. Те обаче имат и своите

Прочети Повече

Проявленията на енергия включват различни форми на нея. Някои примери са светлинни, топлинни, химически, механични, електромагнитни, акустични, гравитационни и ядрени (BBC, 2014). Основният източник на енергия, използван от човека, е слънцето, което е фундаментално за съществуването на живота на земята и от което се

Прочети Повече

Механичните и физичните свойства на стоманата могат да варират значително в зависимост от състава и процента на примесите (като фосфор или сяра). По този начин, когато искате да постигнете по-добри механични и физични свойства в сравнение с други, стоманата може да бъде легирана с хром, кобалт, мед, молибден, никел, азот, селен, тантал, титан, волфрам или ванадий. Съставът и свойствата на стоманата варират в широки граници. Стоманата като цяло има по-ниско съдържание на въглерод от това, което се намира в желязото, и по-малък брой примеси от тези, открити в други метали. Като цяло, физичните св

Прочети Повече

Термометърът е инструмент, използван за измерване на температури. В зависимост от вида на термометъра можете да измервате телесната температура, водата, въздуха и много други неща. Термометърът се използва в клинични, химически и дори в градинарството. Въздухът и водата се разширяват и свиват поради съществуващата температура. К

Прочети Повече

Основните части на електронната поща са темата, получателят, тялото, приложенията, CC или CCO и подпис. Електронната поща (e-mail) е услуга за обмен на електронни съобщения, която се предлага от различни доставчици на мрежи като Google и Microsoft. Имейлите се използват широко по целия свят, няма значение, че комуникацията е станала по-бърза с разговорите. Причината е проста, електронните писма не се използват само за из

Прочети Повече

Най-важните функции на операционната система са управлението на процесите, управлението на паметта и комуникацията между приложенията. Операционната система е основният софтуер или набор от програми, които управляват всички процеси, възникващи в рамките на електронно устройство. Това не са програмите и приложенията, които обичайно използваме за работа с компютъра, а характеристиките, които позволяват тези приложения да работят. Една от целите на операционната система е да управлява ядрото, ресурсите за местополо

Прочети Повече

Второто поколение компютри се състоеше в еволюцията на компютрите чрез внедряване на нови технологични компоненти, които модифицираха и подобряваха работата на компютрите в момента, позволявайки разработването на нови модели, които експлоатираха новите си мощности максимално. Преходът на тръбите, или вакуумните клапани към електронния транзистор, беше точката, която започна, което е известно като второ поколение компютри, или това, което би било първата стъпка към цифровото изчисление. Тази промяна в източни

Прочети Повече

Операционната система , наричана още OS за акронима си на английски (Operating System), е програмирането, използвано в компютри, мобилни телефони, таблети и други електронни устройства. Операционната система има функцията да свързва хардуера на компютъра или друго електронно устройство (физическата част) със софтуера (

Прочети Повече

Инженеринг е приложението на изчисления, геометрия, креативност, находчивост, социални, научни и практически познания за постигане на изобретението, поддръжката, проектирането, изграждането, откриването и подобряването на конструкции, уреди, машини, устройства, инструменти, системи компоненти, материали, процеси и организации. Латинските думи, които дават живот на думата инженерство, се формират от "ingenium", което означава интелигентност, и "ingeniare", което означава да се измисли или измисли, като по този начин даде форма на фразата: измисли с интелигентност. Това е същн

Прочети Повече

Технологията е набор от умения, техники, методи и процеси, чрез които се произвеждат продукти, предоставят се услуги или се постигат цели. Тя може да се отнася до задълбочените познания за техники, които позволяват да се развие определена дейност или включването на тези знания в машините. Технологията започва с използването на природни ресурси за създаването на инструменти, които улесняват начина на живот на Земята. Факелът, например, е израз на технология, защото позволява на първите си потребители да донесат топлина и

Прочети Повече

Петото поколение компютри е това, което е предназначено за етапа, който обхваща от 1983 г. до днес, период, в който компютрите са бързи и ефективни и имат модерна разработка на софтуер. Електронните устройства са малки, тънки и лесни за транспортиране, което позволява съхраняване на мултимедийна информация в твърди устройства и

Прочети Повече

Третото поколение компютри включва разработването на интегрална схема, направена от американския инженер Джак С. Килби през 1958 г., което позволява създаването на по-малки, по-леки и по-бързи компютри. Тя е разработена между 1964 и 1971 година. Интегрираната схема или чип е миниатюрна част, изработена от силиций и съдържаща електронни компоненти в тези малки ра

Прочети Повече

Техническата иновация е модифицирането на съществуващ продукт или процес или създаването на нов чрез серия от процедури на област от знания или дейност, които са широко развити. Техниката и технологията са тясно свързани понятия. Техниката се определя според испанската академия на езика като "набор от процедури и ресур

Прочети Повече

Терминът „ технологично поколение” е неологизъм, който се използва за обозначаване на колективната част от световното население, чувстваща афинитет към технологичния напредък на момента, особено в областта на телекомуникациите. Макар че има много хора, които се възползват от технологичния напредък, терминът технологично поколение се отнася главно до лица, които са израснали с тези постижения. Тоест младите хора, родени

Прочети Повече

Етичното поведение на технолога се отнася до моралните принципи, които трябва да управляват решенията, взети от професионалистите в областта на технологиите в рамките на тяхната работа. Всички професии имат етичен кодекс, който дава някои указания за правилни и грешни действия. Въпреки това, в случай на професионалисти в областта на технол

Прочети Повече

Продуктите, които получаваме от еластомери са толкова променливи, че можем да ги разделим на няколко производствени сектора: подметки за обувки или печати в промишлеността, риболовни или авиационни костюми в текстилния сектор, гуми или гуми в автомобила или ракети и обувки в спортния сектор. Еластомери са материали, които имат висока степен на еластичност. Те са съставени от полимери, които са синтетични, естествени или химически съединения, които са резултат от повторението на структурни единици, съставени от кислород, въглерод,

Прочети Повече

Електронните презентации имат своите предимства и недостатъци , но днес те са едно от най-използваните разработки в конференции, работни срещи или академични изложби за извадка от проект. Електронните презентации позволяват вмъкването на текст, снимки, таблици и дори видеоклипове или звукови клипове, което улеснява излъчването на информация

Прочети Повече

Произходът на технологиите , разглеждан като развитие във времето на систематични техники за производство на неща и извършване на дейности, е роден от първите мъже (или хоминиди) преди повече от 3 милиона години. Терминът технология е комбинация от гръцката дума techne "изкуство, занаяти", с лога, "дума", означаваше в Гърция дискурс за изкуствата, както в теории

Прочети Повече

Анемоскоп , известен също като ветроход, е инструмент, използван за измерване на скоростта на вятъра и силата на вятъра. Вятърът обикновено се определя в съответствие с два основни параметъра, а именно посока и скорост. При измерване на посоката на въздушните течения обикновено се използва лопатката. Докато, ако искате да знаете скоростта на вятъра, използвайте анемоскопа. Трябва да се отбележи,

Прочети Повече

Характеристиките на операционната система Linux позволяват 78% от най-добрите 500 сървъра в света да я използват. Понастоящем той е известен като GNU / Linux, тъй като е комбинация от операционната система GNU и Linux, която действа като централно ядро ​​на цялата система. Linux е операционна система, която позволява на потребителя да взаимодейства с компютъра и да изпълнява други програми. Той е като език, който позволява на потребителя да говори с вашия компютър, так

Прочети Повече

Индустриалните предприятия в Перу са от основно значение за промишленото производство и следователно за икономиката на южноамериканската страна. Следователно, на цялата територия на страната има множество инсталации от различни сектори. Промишлените предприятия са съоръжения, оборудвани с машини или работна ръка за масово производство или сглобяване на продукти. Те са в основата на съвременната индустрия и търговия, тъй като чрез изпол

Прочети Повече

Съществуват различия между видео разговорите и видеоконференциите, въпреки че имат обща цел, а именно да свържат целия свят в работна среда, както и в семейството и други. Живеем в един глобализиран свят, в който технологиите се развиват с бързи темпове и които могат да ни превъзмогнат, ако не растем и не изпо

Прочети Повече
$config[ads_cat_netboard] not found