Социално право: определение и понятие, функции

Социалното право е отрасъл на правото, който произтича от необходимостта на институционалния ред за разрешаване на конфликтите на човешкото поведение в обществото. Следователно това е съвкупност от правни норми и разпоредби, които разрешават социални конфликти.

Неговата цел е да законодателства, за да коригира съществуващите неравенства в социалните класове, за да защити хората по отношение на различните въпроси, които възникват в ежедневния живот в обществото. Тази социална област на закона има по-малко обществен резонанс от други като частното право и публичното право.

Това незначително въздействие може да се дължи на факта, че съществуването на социално право се налага по вътрешен начин в рамките на закона. Социалното право обикновено се свързва с правото на труд и правото на социална сигурност.

Тази идентификация се случва, защото те са първите клонове на социалното право да се развиват. Той обаче включва и други отрасли, като например имиграционното законодателство и аграрното право.

Определение и концепция

Социалното право включва тези принципи и закони, чиято цел е да наредят човешкото съжителство. Става дума за регулиране на поведението на човека в обществото и разрешаване на социални конфликти чрез намесата на правосъдието.

Социалните права са насочени към ситуации на безпомощност пред закона: дискриминация, трудова несправедливост, злоупотреби с власт и др. Тя цели да осигури равенство между индивидите в социалната рамка.

Тези права позволяват, от една страна, да живеят в равенство и свобода на гражданите; а от друга, те гарантират основни и незаменими условия за хората да се радват на достоен живот.

Някои смятат, че социалните права имат смисъл само от гледна точка на договора; тоест, те са признати за членове на общество, което им гарантира и са валидни само като нещо, което ги облагодетелства. Така че членството в обществото определя това, което притежава.

За други тяхната легитимация е в човешките и естествените права на човека, присъщи на него като човешко същество.

Гарантирано от международни договори

Както при икономическите и културните права, социалните права са отразени и тяхната защита е гарантирана в различни международни споразумения, които установяват тяхната защита, както и конституциите на различните страни.

Всеобщата декларация за правата на човека от 1940 г. установява предпазни мерки и изисква световното признаване на социалните права като свободата на мисълта, правото на жилище, правото на храна и правото на здраве. По този начин те се опитват да сложат край на съществуващите социални неравенства.

източник

Социалните права произхождат от Френската революция. В този момент се появява понятието за гражданин, на което се предоставят права и задължения. Въпреки това, вече в древна Гърция и в Римската империя са започнали да говорят за този вид права.

През деветнадесети век повечето конституции отразяват по някакъв начин основните социални права. Очевидно все още има дълъг път по отношение на правата. Едва през Първата световна война е постигнато споразумение за важността на тези права.

Именно в изготвянето на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., в крайна сметка, социалните права са включени в пълния им обхват.

функции

Социален контрол

В обществото нейните членове имат различни социални ценности, различни интереси и различно поведение. От съществено значение е да се контролира това поведение, да се въвеждат и прилагат приемливи социални норми сред членовете на обществото или общността.

Съществуват два типа социален контрол: формален и неформален. Законът е един от механизмите на формалния обществен контрол. Тя е много специализирана алтернатива на социалния контрол в политически организираното развито общество. Законът играе важна роля в социалния контрол по два начина:

- Законът установява в детайли правилата и разпоредбите, които са от съществено значение за обществото и наказва поведението, което се отклонява от нормата.

- Правната система прилага тези правила за социален контрол. Например, полицията арестува крадци, прокурорите преследват онези, които нарушават закона, присъдите на съдилищата и охраната гледат в затвора.

Решаване на конфликти

Животът в обществото включва конфликти и спорове; Това е неизбежно, то е част от обществения живот. Когато живеете в обществото, възникват проблеми. Споровете ще се решават чрез съответното социално законодателство или в съда, ако е необходимо.

Социална промяна

Социалното право трябва да бъде инструмент, който насърчава и насърчава социалната промяна. Законът ни позволява да постигнем преднамерена, планирана и насочена социална промяна. Тя има необходимата гъвкавост, която я кара да се адаптира без проблеми към различни социални условия.

Ако социалното право и законът като цяло бяха твърди и неизменни, бързият отговор на промените би бил невъзможен. Без този бърз отговор на промените има недоволство и недоволство сред индивидите и дори може да доведе до насилие.

Социално право в Мексико

Мексиканската революция е оставила важно наследство: конституцията на Мексико от 1917 г. Тя е една от най-напредналите и прогресивни конституции в света, тъй като специално включва социални права.

Мексико играе важна роля в защитата и признаването на социалните права, макар че може би не е постигната реалната й реализация в мексиканското общество. Съществуват процедурни блокове на правната система на страната, които възпрепятстват гарантирането на прерогативите на някои социални права.

По тази причина се полагат усилия да се придаде повече сила и по-нормативна стойност на Конституцията, за да се защитят социалните права.

В Мексико се наблюдава значителна еволюция по отношение на правата на човека и следователно от гледна точка на социалните права. Понастоящем те се разглеждат като основна централна единица, в която всеки участва и е част от него.

По този начин тя е осъзнала колко е жизненоважна и точна за защита на признатите от Конституцията права, оправдавайки нейната стойност като основно законодателство.

Целта му е да се развие към демократичен държавен модел, в който Конституцията е ключова и има абсолютна сила в защитата и стойността на признатите в нея права. Предполага се, че ще се установи социалното състояние на правото в Мексико.