10-те най-важни примера за отговорност

Примерите за отговорност включват всички онези действия, в които човешките същества се стремят да изпълнят нещо след като са придобили ангажимент.

Това е правна концепция, внедрена и разработена с цел отстраняване на причинените щети, компенсиране на последствията от нея и балансиране на човешките отношения.

От морална гледна точка отговорността се отнася до ангажимент или задължение, което произтича от грешка, която заслужава да бъде компенсирана.

В областта на субективното е способността, развита от човека да измерва и разпознава последиците от действие, извършено със съвест и свобода.

Според Ханс Келсен отговорността е важна част от всички правни системи и е отразена в санкциите, предвидени от нарушаването на правилата, които го съставляват.

10-те основни примера за отговорност

1- Индивидуална отговорност

Отнася се за отговорността, която всеки човек има към семейството си, към обществото, към неговата работа и с всички действия, които включват личното му развитие.

пример

Отговорността на бащата по отношение на децата му.

2 - Колективна отговорност

Тя се позовава на отговорността на социална, търговска или трудова група по отношение на задълженията, присъщи на групата, която съставят.

пример

Отговорността на партньорите на едно дружество преди нейните икономически ангажименти.

3 - Морална отговорност

Той принадлежи към сферата на субективното, тъй като засяга съвестта на индивидите и се проявява чрез разкаяние или покаяние преди определени действия.

пример

Чувството на вина, изпитвано от човек, който е причинил пътнотранспортно произшествие, докато е под въздействието на алкохол.

4- Социална отговорност

Тя се отнася до последиците от действията на физическо лице, дружество или организация върху околната среда и другите хора, които го съставляват.

пример

Действията на една компания, които не вземат предвид хората с увреждания.

5. Ограничена отговорност

Това е типично за търговската сфера и се отнася до лимита на договорния капацитет на фирмите, определен на максималния размер на капитала им.

пример

Преди икономически ангажимент всяка компания отговаря само на стойността на своя социален капитал.

6- Договорна отговорност

Тя се отнася до последиците от нарушаването или нарушаването на задълженията, поети от страните във връзка с правен инструмент, който предвижда те да се наричат ​​договор.

пример

Неплащането на такса или част от дълга, договорено да бъде отменено на определена дата.

7 - Функционална или административна отговорност

Този вид отговорност включва притежателите на публични длъжности във връзка с упражняването на техните функции.

пример

Отговорността произтича от измамното администриране на публични средства.

8. Гражданска отговорност

Тя възниква, когато е конфигурирана вреда от морален или родов тип (лек или сериозен) срещу лице или образувание. Тя се стреми да компенсира икономически пасивния субект на вредата.

пример

Финансовата компенсация, която съдията се съгласява в полза на лице, чието име е опозорено публично.

9- Наказателна отговорност

Това се случва от извършването на престъпно деяние, установено преди това в наказателноправната система на едно дружество. Тя се наказва със задържане, като арест, лишаване от свобода или лишаване от свобода.

пример

Отговорността, която пада върху извършителя на убийство.

10. Екологична отговорност

Това се отнася до способността на всички хора да отговарят за действия, които засягат околната среда.

пример

Тези, които произтичат от процедурите на една индустрия, която замърсява почвите, елиминира техните отпадъци.