Връзка на технологиите с природните и социалните науки

Връзката на технологиите с природните и социалните науки е симбиотична, особено след индустриалната революция. Като цяло се приема, че всички научни разработки по един или друг начин ще доведат до нови или подобрени технологии.

Също така често се приема, че успешното развитие на новите технологии изисква известно напредване или откритие в науката.

Освен това много от последните развития в така наречените твърди науки не биха били възможни без развитието на нови технологии.

Но също така, технологията е основен инструмент за събиране и тълкуване на емпирични данни в социалните науки.

Аспекти, които означават връзката на технологиите с природните и социалните науки

В много случаи термините наука и технология се използват взаимозаменяемо. Това е показател за тясната връзка на технологиите с природните и социалните науки.

Въпреки това, въпреки че в съвременното общество те са взаимозависими, между двете концепции съществуват различия.

Основната разлика е, че ролята на науката е да създава знания, докато тази на технологията е да създава артефакти, стандарти или планове за действие.

По този начин науката се стреми да разбере естествения или социалния свят. От своя страна, целта на технологията е да контролира естествените или социалните процеси в полза на някои социални групи.

Въпреки различните си цели, съществуват няколко аспекта, които очевидно свързват технологиите с природните и социалните науки.

Създаване и използване на знания

Науката има функцията да създава нови знания. Това включва изясняване на явленията и откриване на нови закони и принципи.

От своя страна, технологията използва това, което е придобило знания и го прилага в реалния свят. Тези две функции взаимодействат и поради това са трудни за разделяне. И двете включват натрупване на знания.

В същото време това натрупване разширява границите на дейностите на хората както в пространството, така и във времето, разширявайки възможностите и служещи като движеща сила на обществото.

нововъведение

През последните години има няколко примера за технологични иновационни процеси, произтичащи от нови открития в науката.

Някои от тези примери са атомната бомба, радарът, лазерът и компютърът. В допълнение, можем да споменем откриването на рекомбинантни ДНК техники, което е довело до начална биотехнологична индустрия.

Всички тези нововъведения са оказали дълбоко въздействие върху начина на живот на обществото.

Източник на идеи

Науката е постоянен източник на идеи за технологично развитие. Но тази връзка е двупосочна, а технологията също е вдъхновила научните знания.

Очевиден пример за това е изобретението на парния двигател. Науката за термодинамиката е родена от необходимостта от изграждане на по-добри двигатели. Същото се случи и с компютърните науки.

Разширяване на хоризонтите

Технологията позволява да се разширят границите на науката. Колкото по-сложна е технологията, толкова по-голяма е възможността за по-подробни наблюдения. Това често води до преразглеждане или коригиране на теориите.

Това може ясно да се види чрез сравняване на приноса на първите телескопи и тези на космическия телескоп Хъбъл, например.