Каква е посоката в физиката?

Посоката на физиката е установената линия, която минава през тяло или обект, когато те правят движение.

Посоката е от голямо значение именно в експериментите на механиката, тъй като в нея се изследва движението на тялото и се движи (като се вземе предвид времевата променлива).

В областта на физиката посоката е част от елементите на движението, тъй като тя представлява линията, върху която лежи движещият се обект или тяло.

Посоката на тялото може да варира от ляво на дясно, от дясно на ляво, отгоре надолу или обратно.

Ако начертаем стрелка нагоре, казваме, че посоката на стрелката има ъгъл от 90 ° спрямо началната точка.

Посоката и векторите

Както вече споменахме, посоката е строго свързана с движението и можем да я намерим в елемента, известен като Scroll Vector.

Посоката е част от векторите и затова е необходимо да се знае точно какви са те и как работят.

Обичайно е да се обърка посоката на вектора с смисъла на това. Посоката е просто начин да се вземе векторът и посоката е там, където тя се движи.

По-ясен пример за това ще бъде:

Ако влакът тръгне отдясно, това ще е вашият адрес.

От друга страна, ако влакът реши да върви напред или назад на същата железопътна линия, това би било взето като смисъл от него.

Векторът е величина в референтната система, която се състои от модул и адрес.

Векторите могат да бъдат насочени към кардиналните точки като Север, Юг, Изток и Запад (образувайки вид кръст), но в същото време е възможно посоката на вектора да е насочена към Североизток (диагонална линия).

Вектори на векторно направление

Посоката на вектор може също да бъде дефинирана като път, поет от линия или всяка паралелна линия, съдържаща се във вектор. Има 2 основни характеристики по отношение на посоката на вектор:

- Посоката на векторите се измерва от началната точка до кардиналните точки и измерването на същото може да се изрази чрез системата от ъгли.

- Посоката на векторите се изчислява по посока обратна на часовниковата стрелка от началната точка към кардиналните точки. Пример за това би бил, ако векторът се върти на 30 °. След това ще се премести на 30 ° обратно на часовниковата стрелка.

Уравнения за намиране на посоката на вектор

Има много начини да се изчисли посоката, в която е насочен векторът. По-долу са две от най-често използваните във физическите експерименти:

, където x е хоризонталната промяна и y е вертикалната промяна.

, където (x 1, y 1) е началната точка y (x 2, y 2) е крайната точка.

В обобщение, адресът е мястото, където се намира или се намира обектът, тялото или векторът.